ĐIỀU KIỆN VÀ ĐIỀU KHOẢN CHÍNH SÁCH ĐẠI LÝ KHỞI NGHIỆP

Các điều kiện và điều khoản hiển thị dưới đây (sau đây gọi là "Các Điều khoản") quy định về chính sách Đại lý khởi nghiệp, áp dụng bởi và giữa CÔNG TY CỔ PHẦN BFP (Công Ty BFP) và người đăng ký. Bằng việc cung cấp thông tin và chọn XÁC NHẬN ĐĂNG KÝ, người đăng ký xác nhận mình đã đọc, hiểu và đồng ý chịu sự ràng buộc của Các Điều Khoản này cũng như mọi thay đổi, chỉnh sửa, bổ sung của Các Điều Khoản này trong tương lai.

1. ĐIỀU KIỆN TRỞ THÀNH ĐẠI LÝ KHỞI NGHIỆP VÀ CÁCH THỨC ĐĂNG KÝ

  1. Đại lý khởi nghiệp là những khách hàng trực tiếp mua sản phẩm của Công Ty BFP để tiêu dùng và/hoặc bán trực tiếp cho người tiêu dùng khác.
  2. Người đăng ký làm Đại lý khởi nghiệp phải là công dân Việt Nam, từ đủ 18 tuổi trở lên, có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, có giấy chứng minh nhân dân, căn cước công dân còn hiệu lực tại thời điểm đăng ký.
  3. Người đăng ký sẽ được xét duyệt tư cách Đại lý khởi nghiệp sau khi điền phiếu đăng ký theo mẫu do Công Ty BFP phát hành và cung cấp đầy đủ hình ảnh hai mặt thẻ CMND/CCCD. Người đăng ký sẽ trở thành Đại lý khởi nghiệp sau khi được Công Ty BFP phản hồi chấp thuận qua email hoặc các hình thức phản hồi khác.

2. CHÍNH SÁCH THƯỞNG ĐẠI LÝ  KHỞI NGHIỆP

  1. Đại lý khởi nghiệp sẽ được nhận hoa hồng, thưởng doanh số bán hàng, tiền phí hỗ trợ phát triển kinh doanh và các khoản thưởng khác từ hoạt động kinh doanh độc lập của mình (sau đây gọi “Thưởng Đại lý khởi nghiệp”). Đại lý khởi nghiệp sẽ được nhận tiền thưởng Đại lý khởi nghiệp và các khoản thưởng khác căn cứ vào doanh số mua hàng với Công Ty BFP/ Nhà Phân Phối. Chi tiết cách tính thưởng Đại lý khởi nghiệp sẽ được thực hiện theo quy định của Công Ty BFP, và có thể được thay đổi theo thông báo của Công Ty BFP tại từng thời điểm.
  2. Đại lý khởi nghiệp có nghĩa vụ phát triển kinh doanh và sẽ nhận được tiền phí hỗ trợ phát triển kinh doanh khi mở rộng mạng lưới kinh doanh của mình.
  3. Tiền thưởng cho Đại lý khởi nghiệp sẽ được Công Ty BFP thanh toán bằng chuyển khoản tiền đồng Việt Nam vào tài khoản được Đại lý khởi nghiệp đăng ký sau khi trừ các khoản thuế, phí mà Đại lý khởi nghiệp phải chịu theo quy định của pháp luật Việt Nam.
  4. Đại lý cá nhân sẽ mua hàng/nhận hàng từ Công Ty BFP hoặc Nhà Phân Phối là đơn vị được Công Ty BFP chỉ định thực hiện việc phân phối các sản phẩm của Công Ty BFP. 

3. QUY TẮC HOẠT ĐỘNG ĐẠI LÝ CÁ NHÂN

 1. Đại lý cá nhân hoạt động kinh doanh một cách độc lập và phải duy trì phát sinh doanh số tối thiểu 1.000.000 đồng/tháng.
 2. Tuân thủ chính sách và cung cấp thông tin trung thực, chính xác trong quá trình kinh doanh.
 • Đại lý cá nhân luôn gương mẫu, có trách nhiệm và được khách hàng & Đại lý cá nhân khác tôn trọng, làm gương trong việc tiến hành hoạt động kinh doanh. Chủ động hướng dẫn nhóm Đại lý cá nhân khác thực hiện đúng các nguyên tắc trong kinh doanh;
 • Đại lý cá nhân phải sẵn sàng hợp tác với Công Ty BFP trong việc xử lý và sửa chữa sai phạm chính sách kinh doanh;
 • Mỗi người chỉ được đăng ký thành 1 Đại lý cá nhân duy nhất, nếu phát hiện vi phạm, lần đầu sẽ bị buộc giữ lại 1 mã số Đại lý cá nhân duy nhất, hủy bỏ kết quả kinh doanh của các mã số Đại lý cá nhân khác, lần thứ 2 sẽ bị tước bỏ kết quả trước đó và quyền kinh doanh trong 6 tháng từ lúc phát hiện vi phạm. Sau thời gian 6 tháng này, Đại lý cá nhân nếu muốn tham gia kinh doanh, sẽ phải làm đơn đăng ký và được xét duyệt lại từ đầu.
 • Đại lý cá nhân không được chào hàng, bán hàng cho Khách hàng đã được Công Ty BFP và Nhà Phân Phối phục vụ.
 1. Các cuộc họp nhóm Đại lý cá nhân có quy mô trên 20 người phải được đăng ký với Công Ty BFP bằng email, tin nhắn, điện thoại đến hotline, trừ khi có quy định pháp luật nào khác. Các cuộc họp nhóm Đại lý cá nhân phải được tổ chức một cách tự nguyện, không thu phí bằng mọi hình thức.
 2. Đại lý khởi nghiệp không được:
 • Bán thấp hơn giá bán cho Người tiêu dùng do Công Ty BFP quy định đối với các sản phẩm của Công Ty BFP hoặc bán các sản phẩm không được giao bởi Nhà Phân Phối của Công Ty BFP chỉ định;
 • Ép buộc, lôi kéo, xúi giục khách hàng hiện có/khách hàng mới của Đại lý khởi nghiệp hay Đối tác Kinh doanh của Đại lý khởi nghiệp khác để dụ dỗ họ mua sản phẩm của mình;
 • Mua bán – cho tặng sản phẩm- dùng “quà tặng” để biện minh cho việc cung cấp sản phẩm cho Đại lý khởi nghiệp khác hoặc khách hàng của Đại lý khởi nghiệp khác;
 • Sử dụng các mối quan hệ kinh doanh sản phẩm Công Ty BFP để khuyến khích hoặc ép buộc các Đại lý khởi nghiệp của Công Ty BFP tham gia vào các sự kiện hoặc chương trình không liên quan đến Công Ty BFP.
 • Phóng đại hay nói không đúng sự thật về sản phẩm/thu nhập/cơ hội kinh doanh sản phẩm của Công Ty BFP. Các tuyên bố về thu nhập phải được xác minh bởi Công Ty BFP.
 • Tự ý sản xuất, quảng cáo & bán bất cứ tài liệu hỗ trợ kinh doanh mà nguồn gốc không chính thức từ Công Ty BFP.
 1. Trong mọi thông tin trao đổi, không được đề cập đến các vấn đề chính trị, chính sách nhà nước, tôn giáo hay niềm tin cá nhân, nghiêm cấm truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy.

4. CHUYỂN ĐỔI ĐẠI LÝ KHỞI NGHIỆP, CHẤM DỨT HỢP TÁC VÀ GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP

 1. Việc chuyển đổi Đại lý khởi nghiệp sẽ do Công Ty BFP xem xét và phải đáp ứng các quy định như sau:

4.1.1 Đại lý khởi nghiệp yêu cầu chuyển đổi đã tạm ngừng hoạt động trong 03 tháng liên tiếp trước đó và đã nộp đơn xin chấm dứt quan hệ với Đại lý khởi nghiệp giới thiệu ban đầu.

4.1.2 Công Ty BFP gửi thông báo bằng email hoặc trên ứng dụng đặt hàng cho Đại lý khởi nghiệp giới thiệu ban đầu và yêu cầu phản hồi đồng ý trong vòng 14 ngày từ ngày nhận thông báo này. Nếu Công Ty BFP không nhận phản hồi từ Đại lý khởi nghiệp sau 14 ngày, kể từ ngày gửi thông báo Công Ty BFP sẽ xem như Đại lý khởi nghiệp đã đồng ý.

4.1.3 Đại lý khởi nghiệp được giới thiệu từ Đại lý khởi nghiệp yêu cầu chuyển đổi này sẽ được tự động chuyển giao cho Đại lý khởi nghiệp giới thiệu ban đầu. Trường hợp Đại lý khởi nghiệp được giới thiệu này muốn xin chuyển đổi, Đại lý khởi nghiệp đó phải tạm ngừng hoạt động trong vòng 06 tháng và đã làm đơn xin chấm dứt quan hệ với Đại lý khởi nghiệp giới thiệu ban đầu. Công Ty BFP giữ quyền quyết định về việc gia nhập trở lại hệ thống kinh doanh của Đại lý khởi nghiệp này.

 

 1. Việc hợp tác giữa Công Ty BFP và Đại lý khởi nghiệp sẽ được chấm dứt trong các trường hợp sau:

4.2.1    Đại lý khởi nghiệp vi phạm bất kỳ quy định nào tại Điều 3 nói trên;

4.2.2    Công Ty BFP chấm dứt chính sách Đại lý khởi nghiệp. Trong trường hợp này, Công Ty BFP sẽ gửi một thông báo bằng văn bản cho Đại lý khởi nghiệp, trong đó nêu rõ thời điểm chấm dứt chính sách Đại lý khởi nghiệp, thời điểm và phương thức giải quyết quyền lợi của các bên;

4.2.3   Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật.

 1. Các tranh chấp phát sinh từ mối quan hệ Đại lý giữa Công Ty BFP và Đại lý khởi nghiệp sẽ được giải quyết được thông qua thương lượng giữa các bên, trong trường hợp thương lượng không thành công thì sẽ giải quyết thông qua thủ tục tố tụng tại trọng tài kinh tế.